Вега Свет

Политиката на Фондот е насочена кон вложување во реномирани, т.н. „Blue chips“и „Dividend stocks“ компании со голема и средна пазарна капитализација, со диверзификација на различни географски подрачја и различни сектори. Притоа, структурата на портфолиото на фондот може да варира како резултат на реакција на пазарните околности. При креирање на структурата на портфолиото, друштвото ќе ги има предвид макроекономските и финансиски прогнози и фактори поврзани со различни географски пазари или сектори, како и фундаметнталните показатели поврзани со конкретните компании. Имајќи ги предвид напреднаведените показатели, преку активно управување на портфолиото на дискрециона основа, Друштвото ќе настојува да ги искористи различните фази на економскиот циклус и пазарни состојби во различни географски подрачја и сектори, притоа вложувајќи ги средствата во компании со здрави финансиски показатели.

Приказ на видови ризици и оценка на нивно влијание врз Фондот:

Вид на ризик Степен на влијание
Пазарен ризик Висок
Каматен ризик Низок
Кредитен ризик Низок
Ликвидносен ризик Низок
Валутен ризик Среден
Ризик од промена на даночните прописи Низок
Политички ризик Низок
Ризик од друга договорна страна Низок
Оперативен ризик и Ризик поврзан со чување на имотот на фондот Среден