Информации поврзани со историјата и нашето работење

Друштвото за управување со инвестициски фондови ВЕГА ФОНДОВИ АД СКОПЈЕ е формирано во 2021 година со основна главнина од 130 000 евра.

На 29.6.2021 година Друштвото доби одобрение за работа од страна на Комисијата за хартии од вредност со единствен предмет на работење-основање и управување на отворени инвестициски фондови односно вложување на парични средства во свое име и за сметка на сопствениците на удели во отворените инвестицики фондови со кои управува. Моментално Друштвото управува со 4 инвестициски фондови.

Вега фондови АД Скопје го менаџира капиталот на мноштво клиенти од земјата и странство, со ветувачка цел, конзистентност, стабилност и доследна ориентираност кон управување на вашите средства. Нашиот тим од инвестициски советници е посветен за ефективна и ефикасна соработка преку која ви помагаме да ги дефинирате, толкувате и постигнете вашите цели преку нашиот спектар на инвестициски можности.

Зошто да инвестирате во инвестициски фонд?

1. Создавање капитал за иднината на децата (образование, сопствен бизнис, брак, кола, решавање станбено прашање)

2. Остварување атрактивна добивка со умерен ризик на вашите средства

3. Одлична замена за краткорочни и среднорочни депозити во банка, доколку ги имате. Чувањето огромни суми на пари во депозити во банките, кога каматните стапки се ниски, не го зголемуваат вашиот капитал. Наместо тоа, информирајте се за поволностите и бенефитите на инвестициските фондови, доверете ги вашите средства и осварете профит.

Зошто Вега фондови?

Затоа што се стремиме да изградиме долготрајна соработка со вас, проследена со алоцирање и менаџирање на вашите средства, гледано од лична и бизнис перспектива.

Нашите експерти срдечно би сакале да ви го олеснат патот до вашиот избор на инвестиција. Ние сме вашиот БЕСПЛАТЕН финансиски советник. Се што треба да направите е да не контактирате, а ние одвојуваме време за да ве сослушаме и да ги разбереме вашите барања.

Општи податоци за Депозитарна банка

Депозитарна банка на Фондовите (во натамошниот текст: Банката) е: НЛБ Банка АД Скопје, со седиште на ул. Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје.

Банката е регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија под даночен број 4030993191133, ЕМБС 4664531 со седиште на територијата на Република Северна Македонија и има добиено согласност од Народната Банка на Република Северна Македонија за вршење на активноста чувар на имот. Друштвото и Банката при извршувањето на своите обврски мораат да дејствуваат независно и исклучиво во интерес на сопствениците на удели.

Банката има добиено Решение бр.1849 од 11.03.2008 год, издадено од НБРМ-Претходна согласност за вршење на финансиска активност “давање услуги на банка чувар на имот”.

Износот на почетниот капитал на Банката запишан во Централниот регистар изнесува 854.061.000,00 МКД.

НЛБ Банка како депозитарна банка на Друштвото, за потребите за чувањето на средствата надвор од територијата на Република Северна Македонија ја има избрано следната банка:

Назив на банката: Нова Љубљанска банка дд Љубљана

Адреса на банката: Трг Републике 2, SI – 1520 Љубљана, Р.Словенија

Датум на склучување на договор: Subcustody Agreement 10.6.2010

 НЛБ банка АД Скопје дејноста на депозитарна банка ја извршува самостојно во рамките на Деловен сектор за финанански пазари и средства и нема склучено договор за пренесување на активностите на трето лице.

Пренесени активности на трети лица

 Вега Фондови АД Скопје има склучено договор за сметководствени услуги со ЕВИВА РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје со седиште ул.Московска бр.17А/1-56 Скопје.

Ризици поврзани со работењето на Друштвото во табеларен приказ:

 

Ризици поврзани со работењето Степен на влијание
Пазарен ризик Низок
Ликвидносен ризик Низок
Ризик од промена на каматни стапки Низок
Ризик на друга договорна страна Низок
Опреативен ризик Низок